Kontakt
Nasz adres:

Biuro Stowarzyszenia:

ul. Nadbrzeżna 17, pokój nr 46
66-400 Gorzów Wlkp.
biuro czynne:
od 1300 do 1630

Telefon:
    95 720 81 93

Konto:
    Bank GBS w Gorzowie Wlkp.
    Nr 98 83630004 0000 0651 2000 0001

Email: biuro@lsrm.pl

Numer skrytki pocztowej 735
POLSKA FEDERACJA STOWARZYSZEŃ RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH

Regulamin Komisji Arbitrażowej

Stowarzyszenie » Komisje » Regulamin Komisji Arbitrażowej


REGULAMIN DZIAŁANIA KOMISJI ARBITRAŻOWEJ LUBUSKIEGO STOWARZYSZENIA RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH W GORZOWIE WLKP.
uchwalony na Walnym Zgromadzeniu w dniu 9.05.2003r.

§ 1.

  1. Komisja Arbitrażowa Lubuskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Gorzowie WIkp., zwana dalej „Komisją Arbitrażową" jest zespołem specjalistycznym pojednawczo-opiniującym powołanym do wydawania opinii co do prawidłowości sporządzonych operatów szacunkowych i opinii dla Sądu o których mowa w art. 157 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000r. Nr46,poz.543).
  2. Komisja Arbitrażowa działa na podstawie Statutu Stowarzyszenia i niniejszego regulamin.
§ 2.

  1. Komisja Arbitrażowa przy wydawaniu opinii stosuje przepisy prawa oraz standardy zawodowe rzeczoznawców majątkowych.
  2. Opinia ma forma pisemną, zawiera sentencję i uzasadnienie.
§ 3.


Komisja Arbitrażowa używa pieczęci podłużnej z napisem „Lubuskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w Gorzowie WIkp. Komisja Arbitrażowa.
Lubuskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych
Lubuskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w Gorzowie Wlkp., wpisano do KRS 16.07.2002r, pozycja rejestru 1.

Stowarzyszenie nasze, będące jednym z członków założycieli Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, aktywnie działając na rzecz rozwoju naszego zawodu w latach 1994, 1997 i 2000, przeprowadziło w Gorzowie Wlkp. egzaminy kwalifikacyjne; od 1998r poprzez swoich członków prowadzi indywidualne praktyki zawodowe dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych.

czytaj więcej »