Kontakt
Nasz adres:

Biuro Stowarzyszenia:

ul. Nadbrzeżna 17, pokój nr 46
66-400 Gorzów Wlkp.
biuro czynne:
od 1300 do 1630

Telefon:
    95 720 81 93

Konto:
    Bank GBS w Gorzowie Wlkp.
    Nr 98 83630004 0000 0651 2000 0001

Email: biuro@lsrm.pl

Numer skrytki pocztowej 735
POLSKA FEDERACJA STOWARZYSZEŃ RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH

Regulamin Komisji Etyki

Stowarzyszenie » Komisje » Regulamin Komisji Etyki


REGULAMIN DZIAŁANIA KOMISJI ETYKI ZAWODOWEJ LUBUSKIEGO STOWARZYSZENIA RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH w Gorzowie Wlkp.
uchwalony na Walnym Zgromadzeniu
dnia ........................................................

§1


Komisja Etyki Zawodowej działa przy Lubuskim Stowarzyszeniu Rzeczoznawców Majątkowych w Gorzowie Wlkp.
§2

Komisja składa się z czterech osób - członków Stowarzyszenia wybieranych przez Walne Zebranie Stowarzyszenia.
§3

Na pierwszym posiedzeniu Komisji Etyki Zawodowej wybiera się przewodniczącego i sekretarza, o czym powiadamia się Przewodniczącego Zarządu Stowarzyszenia.

§4

Kadencja Komisji Etyki Zawodowej trwa w okresie Kadencji Zarządu Stowarzyszenia.

§5

Odwołanie członka Komisji dokonuje Walne Zebranie Stowarzyszenia na wniosek Przewodniczącego Zarządu.
§6

Komisja Etyki Zawodowej jest organem Stowarzyszenia stojącym na straży zasad etyki zawodowej i godnego zachowania się członków stowarzyszenia, a w szczególności przestrzegania Kodeksu Etyki Zawodowej, uchwalonego przez Radę Krajową Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.
§7

Komisja Etyki Zawodowej wszczyna postępowanie na podstawie pisemnego wniosku o rozpoznanie sprawy złożonego przez członka Stowarzyszenia. Wszczęcie postępowania polega na:
  • ustaleniu składu zespołu orzekającego,
  • przekazaniu zespołowi orzekającemu wniosku o rozpoznanie sprawy albo wniosku o rozpoznanie dyscyplinarne wraz z materiałem dowodowym,
  • wyznaczenia terminu posiedzenia z podaniem do wiadomości stronom. Z przebiegu posiedzenia zespołu sporządza się: protokół, który podpisują przewodniczący zespołu i protokolant.

Posiedzenia Komisji zwołuje jej Przewodniczący.
§8

Sekretarz Komisji prowadzi rejestr spraw.
Strony:
Lubuskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych
Lubuskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w Gorzowie Wlkp., wpisano do KRS 16.07.2002r, pozycja rejestru 1.

Stowarzyszenie nasze, będące jednym z członków założycieli Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, aktywnie działając na rzecz rozwoju naszego zawodu w latach 1994, 1997 i 2000, przeprowadziło w Gorzowie Wlkp. egzaminy kwalifikacyjne; od 1998r poprzez swoich członków prowadzi indywidualne praktyki zawodowe dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych.

czytaj więcej »