Kontakt
Nasz adres:

Biuro Stowarzyszenia:

ul. Nadbrzeżna 17, pokój nr 46
66-400 Gorzów Wlkp.
biuro czynne:
od 1300 do 1630

Adres do korespondencji:
Lubuskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych
66-400 Gorzów Wlkp.
skrytka pocztowa 735

Telefon:
  95 720 81 93

Konto:
  Bank GBS w Gorzowie Wlkp.
  Nr 98 83630004 0000 0651 2000 0001

Email: biuro@lsrm.pl
POLSKA FEDERACJA STOWARZYSZEŃ RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH

Regulamin Komisji Etyki

Stowarzyszenie » Komisje » Regulamin Komisji Etyki


§9

Rozpoznanie spraw odbywa się w 3 osobowym składzie. Zespół wybiera spośród siebie protokolanta.

§10

Do zespołu mogą być powołani inni członkowie na wniosek Przewodniczącego Komisji Etyki Zawodowej, za zgodą Przewodniczącego Zarządu.
§11

Po wpłynięciu wniosku o rozpoznanie sprawy Komisja Etyki w ciągu 14 dni zawiadamia o terminie posiedzenia Zespołu.
§12

Orzeczenia mogą być wydane jedynie przez członków zespołu większością głosów.
§13

Posiedzenie odbywa się w ten sposób, że po odczytaniu przez przewodniczącego zespołu orzekającego wniosku o rozpoznanie sprawy lub wniosku dyscyplinarnego, wyjaśnienia składa strona obwiniona. Następnie przeprowadza się postępowanie dowodowe dokumentów i świadków.

§14

Komisja Etyki nie rozpatruje spraw arbitrażowych.

§15

Komisja Etyki Zawodowej za stwierdzone zaistnienia czynów naruszenia statutu stowarzyszenia lub Kodeksu Etyki Zawodowej orzeka kary pisemne:
 • ostrzeżenie,
 • upomnienie,
 • nagana,
 • zawieszenie w prawach członka Stowarzyszenia na okres do 2 lat,
 • wykluczenie ze Stowarzyszenia.

§16

Stronom przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków Lubuskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Gorzowie Wikp. w ciągu 14 dni od otrzymania orzeczenia Komisja Etyki Zawodowej.
§17

Kary, ostrzeżenia, upomnienia, nagany ulegaj ą zatarciu po upływie roku od daty orzeczenia.

§18

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków.
Lubuskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych
Lubuskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w Gorzowie Wlkp., wpisano do KRS 16.07.2002r, pozycja rejestru 1.

Stowarzyszenie nasze, będące jednym z członków założycieli Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, aktywnie działając na rzecz rozwoju naszego zawodu w latach 1994, 1997 i 2000, przeprowadziło w Gorzowie Wlkp. egzaminy kwalifikacyjne; od 1998r poprzez swoich członków prowadzi indywidualne praktyki zawodowe dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych.

czytaj więcej »