Kontakt
Nasz adres:

Biuro Stowarzyszenia:

ul. Nadbrzeżna 17, pokój nr 46
66-400 Gorzów Wlkp.
biuro czynne:
od 1300 do 1630

Telefon:
  95 720 81 93

Konto:
  Bank GBS w Gorzowie Wlkp.
  Nr 98 83630004 0000 0651 2000 0001

Email: biuro@lsrm.pl

Numer skrytki pocztowej 735
POLSKA FEDERACJA STOWARZYSZEŃ RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH

Regulamin Komisji Rewizyjnej

Stowarzyszenie » Komisje » Regulamin Komisji RewizyjnejRegulamin Komisji Rewizyjnej
Lubuskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych
w Gorzowie Wlkp.

§ 1.
 1. Komisja Rewizyjna działa na podstawie Statutu Lubuskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Gorzowie Wlkp. i niniejszego Regulaminu.
 2. Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia, w tym władz i komisji problemowych.

§ 2.

 1. Komisja składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
 2. Komisja nie później niż w terminie 14 dni od daty wyboru, wybiera ze swego składu Przewodniczącego.
  W pierwszym zebraniu powinien uczestniczyć przedstawiciel ustępującej Komisji celem przekazania dokumentacji i spraw w toku.
 3. O wynikach zebrania nowo wybrany Przewodniczący Komisji powiadamia Zarząd i członków Stowarzyszenia.
§ 3.

Komisja Rewizyjna jest uprawniona do:
 1. Kontroli działania Zarządu Stowarzyszenia i komisji problemowych pod względem celowości i prawidłowości ich działania, zgodności z przepisami prawa, Statutu Stowarzyszenia i uchwał Walnego Zebrania Członków.
  Nie podlegają kontroli opinie wydane przez komisje problemowe.
 2. Przedkładania Walnemu Zebraniu Członków oceny działalności Zarządu Stowarzyszenia i komisji problemowych wraz z wnioskami oraz wnioskowanie o udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.
Lubuskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych
Lubuskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w Gorzowie Wlkp., wpisano do KRS 16.07.2002r, pozycja rejestru 1.

Stowarzyszenie nasze, będące jednym z członków założycieli Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, aktywnie działając na rzecz rozwoju naszego zawodu w latach 1994, 1997 i 2000, przeprowadziło w Gorzowie Wlkp. egzaminy kwalifikacyjne; od 1998r poprzez swoich członków prowadzi indywidualne praktyki zawodowe dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych.

czytaj więcej »