Kontakt
Nasz adres:

Biuro Stowarzyszenia:

ul. Nadbrzeżna 17, pokój nr 46
66-400 Gorzów Wlkp.
biuro czynne:
od 1300 do 1630

Adres do korespondencji:
Lubuskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych
66-400 Gorzów Wlkp.
skrytka pocztowa 735

Telefon:
    95 720 81 93

Konto:
    Bank GBS w Gorzowie Wlkp.
    Nr 98 83630004 0000 0651 2000 0001

Email: biuro@lsrm.pl
POLSKA FEDERACJA STOWARZYSZEŃ RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH

Regulamin Komisji Rewizyjnej

Stowarzyszenie » Komisje » Regulamin Komisji Rewizyjnej


§ 4.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub wyznaczony przez niego członek uczestniczy w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
Przewodniczący Zarządu ma obowiązek powiadamiania Przewodniczącego Komisji o terminach i miejscu posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia.

§ 5.

Komisja Rewizyjna ustala każdorazowo metodę i sposób prowadzenia swych kontroli.

§ 6.

  1. Zebrania Komisji Rewizyjnej zwołuje każdorazowo Przewodniczący Komisji.
  2. Zebranie odbywa się nie rzadziej niż raz na pół roku.
  3. Uchwały podejmowane są przez Komisję w drodze głosowania zwykłą większością głosów i przy obecności wszystkich członków Komisji.

§ 7.

Wyniki przeprowadzonych przez członków komisji Komisji kontroli prezentowanie są na najbliższym jej posiedzeniu. Na posiedzeniu tym podejmowane są uchwały, wnioski i zalecenia, a ich treść przekazywana jest na piśmie Przewodniczącemu Zarządu Stowarzyszenia w terminie 14 dni od ich sformułowania.

§ 8.

Zarząd oraz komisje problemowe Stowarzyszenia powinny przedstawić członkom Komisji Rewizyjnej wszystkie materiały niezbędne do przeprowadzenia oceny działalności.

§ 9.

Komisja Rewizyjna może dla potrzeb kontroli powoływać ekspertów. Koszt działalności ekspretów pokrywa Stowarzyszenie.
Lubuskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych
Lubuskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w Gorzowie Wlkp., wpisano do KRS 16.07.2002r, pozycja rejestru 1.

Stowarzyszenie nasze, będące jednym z członków założycieli Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, aktywnie działając na rzecz rozwoju naszego zawodu w latach 1994, 1997 i 2000, przeprowadziło w Gorzowie Wlkp. egzaminy kwalifikacyjne; od 1998r poprzez swoich członków prowadzi indywidualne praktyki zawodowe dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych.

czytaj więcej »