Kontakt
Nasz adres:

Biuro Stowarzyszenia:

ul. Nadbrzeżna 17, pokój nr 46
66-400 Gorzów Wlkp.
biuro czynne:
od 1300 do 1630

Adres do korespondencji:
Lubuskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych
66-400 Gorzów Wlkp.
skrytka pocztowa 735

Telefon:
    95 720 81 93

Konto:
    Bank GBS w Gorzowie Wlkp.
    Nr 98 83630004 0000 0651 2000 0001

Email: biuro@lsrm.pl
POLSKA FEDERACJA STOWARZYSZEŃ RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH

Regulamin Komisji Rewizyjnej

Stowarzyszenie » Komisje » Regulamin Komisji Rewizyjnej


§ 10.

Zarząd Stowarzyszenia zobowiązany jest do zapewnienia środków finansowych niezbędnych do wypełnienia zadań Komisji, a w szczególności:

  • na pokrycie kosztów delegacji w wysokości zgodnej z obowiązującymi w tym względzie przepisami,
  • na wynagrodzenie ekspertów,
  • na pokrycie kosztów delegacji dotyczących udziału członków Komisji w posiedzeniach przewidzianych niniejszym regulaminem,
  • obsługę kancelaryjną / np. druki, przesyłki itp./

§ 11.

Członek Komisji Rewizyjnej nie wywiązujący się ze swych obowiązków może być na wniosek Przewodniczącego Komisji odwołany przez Walne Zebranie Członków. Równocześnie z wnioskiem o odwołanie Przewodniczący zobowiązany jest do złożenia wniosku o uzupełnienie składu na tym samym Walnym Zebraniu.

§ 12.

Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami innych władz Stowarzyszenia.

Niniejszy Regulamin Komisji Rewizyjnej Lubuskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Gorzowie Wlkp. został uchwalony przez Walne Zebranie Członków w dniu 24.05.2003 r.
Lubuskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych
Lubuskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w Gorzowie Wlkp., wpisano do KRS 16.07.2002r, pozycja rejestru 1.

Stowarzyszenie nasze, będące jednym z członków założycieli Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, aktywnie działając na rzecz rozwoju naszego zawodu w latach 1994, 1997 i 2000, przeprowadziło w Gorzowie Wlkp. egzaminy kwalifikacyjne; od 1998r poprzez swoich członków prowadzi indywidualne praktyki zawodowe dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych.

czytaj więcej »