Kontakt
Nasz adres:

Biuro Stowarzyszenia:

ul. Nadbrzeżna 17, pokój nr 46
66-400 Gorzów Wlkp.
biuro czynne:
od 1300 do 1630

Adres do korespondencji:
Lubuskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych
66-400 Gorzów Wlkp.
skrytka pocztowa 735

Telefon:
  95 720 81 93

Konto:
  Bank GBS w Gorzowie Wlkp.
  Nr 98 83630004 0000 0651 2000 0001

Email: biuro@lsrm.pl
POLSKA FEDERACJA STOWARZYSZEŃ RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH

Statut

Stowarzyszenie » Statut


Statut Lubuskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych
z siedzibą w Gorzowie Wlkp.  Rozdział I. Nazwa i teren działania stowarzyszenia
  Rozdział II. Cele i środki działania
  Rozdział III. Członkowie, ich prawa i obowiązki
  Rozdział IV. Władze Stowarzyszenia
  Rozdział V. Fundusze i majątek Stowarzyszenia
  Rozdział VII. Zmiany Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

Rozdział I Nazwa i teren działania Stowarzyszenia

§ 1.


Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego statutu nosi nazwę: Lubuskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w Gorzowie Wlkp.

§ 2.


Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3.


Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Gorzów Wlkp.


§ 4.


Stowarzyszenie jest zarejestrowane i posiada osobowość prawną. Stowarzyszenie używa własnej pieczęci podłużnej o wzorze ustalonym przez Zarząd Stowarzyszenia zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Na dokumentach specjalnych /np. świadectwa, legitymacje, rekomendacje itp./może być użyta okrągła pieczęć z nazwą Stowarzyszenia w otoku i symbolem Stowarzyszenia w środku pieczęci.


Rozdział II Cele i środki działania


§ 5


Stowarzyszenie jest organizacją społeczną realizującą swoje cele przy zachowaniu obowiązujących przepisów prawa.
Celem Stowarzyszenia jest w szczególności:
 1. podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz obrona interesów swych członków,
 2. współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami i instytucjami gospodarczymi oraz społecznymi w organizowaniu i doskonaleniu działalności rzeczoznawców majątkowych,
 3. działanie na rzecz propagowania i rozwoju zawodu rzeczoznawcy majątkowego
 4. działalność na rzecz wysokiego poziomu etycznego i zawodowego członków,
 5. krzewienie godności i solidarności zawodowej oraz popularyzacji pozycji znaczenia zawodu rzeczoznawcy majątkowego na rynku nieruchomości
 6. inicjowanie uregulowań prawnych normujących działalność rzeczoznawców majątkowych w zakresie ustalania wartości nieruchomości i interpretacji przepisów w tym zakresie,
 7. podejmowanie wszelkich działań mających na celu utworzenie samorządu zawodowego,
 8. współpraca ze Stowarzyszeniami Zarządców Nieruchomości i Pośredników w obrocie nieruchomościami w celu konsolidowania zawodów obsługujących rynek nieruchomości.


§ 6


Cele Stowarzyszenia realizowane są poprzez:
 1. organizowanie odczytów i zebrań,
 2. organizowanie i prowadzenie kursów szkoleniowych i specjalistycznych,
 3. prowadzenie praktyk zawodowych dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych,
 4. wydawanie skryptów i materiałów pomocniczych dla celów szkoleniowych i zawodowych,
 5. nawiązywanie i utrzymywanie łączności z pokrewnymi organizacjami w kraju,
 6. przekazywanie organom administracji wniosków i postulatów,
 7. ocenę na wniosek zainteresowanej strony opracowań i opinii wykonywanych
 8. w zakresie ustalania wartości nieruchomości,
 9. propagowanie zasad etyki zawodowej i egzekwowanie ich przestrzegania oraz udzielanie pomocy członkom w ramach działalności statutowej Stowarzyszenia.
 10. tworzenie i prowadzenie na użytek członków Stowarzyszenia banku informacji, w tym baz danych i analiz.
 11. organizowanie imprez turystycznych, kulturalnych i towarzyskich dla członków Stowarzyszenia oraz środowiska lokalnego, w którym działa.
 12. przynależność do Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.ROZDZIAŁ III Członkowie, ich prawa i obowiązki.


§7


1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne z zastrzeżeniem § 7 pkt.7.

2. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
 1. członków zwyczajnych
 2. członków kandydatów
 3. członków seniorów
 4. członków honorowych
 5. członków wspierających.


3. Członkiem zwyczajnym może być każdy, kto posiada uprawnienia do szacowania nieruchomości, nadane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Członkiem kandydatem może być każdy pełnoletni obywatel RP starający się o uzyskanie uprawnień rzeczoznawcy majątkowego i wykonujący praktykę pod kierunkiem osoby uprawnionej.

5. Członkiem seniorem może być osoba fizyczna, będąca poprzednio członkiem zwyczajnym, która była członkiem Stowarzyszenia, zaprzestała działalności zawodowej związanej z szacowaniem nieruchomości i osiągnęła wiek emerytalny.  Status członka seniora nadaje zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały z własnej inicjatywy, na wniosek zainteresowanego lub na wniosek członka Stowarzyszenia.  

6. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, której – na wniosek członka Stowarzyszenia - Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia przyzna honorowe członkostwo.

7. Członkiem wspierającym może być osoba prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia i deklarująca swoje stałe poparcie finansowe na rzecz Stowarzyszenia.

§ 8


Przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia następuje na podstawie pisemnej deklaracji złożonej do Zarządu Stowarzyszenia i uchwały tego Zarządu / z zastrzeżeniem pkt 6 § 7. Od uchwały Zarządu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków.

§ 9


Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:
 • uczestnictwa w Walnych Zebraniach Członków.
 • czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia.
 • inicjowania uchwał,
 • brania udziału w działalności Stowarzyszenia,
 • występowania do władz Stowarzyszenia o reprezentowanie jego interesów wobec władz i instytucji.


Członkom kandydatom, członkom seniorom i członkom honorowym przysługują prawa członków zwyczajnych z wyłączeniem czynnego i biernego prawa wyborczego.

§ 10


Członek zwyczajny i członek kandydat Stowarzyszenia ma obowiązek:
 • przestrzegania postanowień Statutu, stosowania się do uchwał władz Stowarzyszenia i wprowadzania ich w życie,
 • brania czynnego udziału w działalności Stowarzyszenia,
 • regularnego płacenia składek członkowskich i wywiązywania się z przyjętych obowiązków.


§11


W razie naruszenia przez członka postanowień Statutu, zarząd Stowarzyszenia po przeprowadzeniu stosownego postępowania wyjaśniającego może udzielić członkowi upomnienia, nagany lub wykluczyć go ze Stowarzyszenia. Od postanowień Zarządu przysługuje członkowi prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków.

§ 12


1. Członek wspierający Stowarzyszenia działa za pośrednictwem przedstawiciela. Członek wspierający ma prawo uczestniczyć w zebraniach Stowarzyszenia z głosem doradczym. Ponadto członek wspierający z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego posiada prawa określone w § 9.

2. Członek wspierający, za wyjątkiem płacenia składek członkowskich realizuje obowiązki zawarte w §10, a ponadto jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń.

§ 13
Przynależność do Stowarzyszenia oraz związane z nią prawa i obowiązki ustają z chwilą:
 • dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia.
 • skreślenia z listy członków z powodu nieuiszczonych składek przez okres 6 miesięcy,
 • wykluczenia ze Stowarzyszenia w trybie § 11 Statutu.
 • śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.


ROZDZIAŁ IV Władze Stowarzyszenia


§ 14


1. Władzami Stowarzyszenia są:
 • Walne Zebranie Członków,
 • Zarząd Stowarzyszenia,
 • Komisja Rewizyjna.

2. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów.
3. Uchwały władz Stowarzyszenia, jeżeli statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne, jeżeli zażąda tego co najmniej ¼ obecnych członków.
4. W przypadkach powodujących zmniejszenie składu osobowego władzy uzupełniany Jest on drogą kooptacji. Liczba dokooptowanych członków władz nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. W przeciwnym razie należy przeprowadzić wybory uzupełniające.

§ 151. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Walne Zebranie Członków:
 1. ustala wytyczne programowe lub plany działalności Stowarzyszenia,
 2. wybiera na trzyletnią kadencję Zarząd Stowarzyszenia oraz Komisję Rewizyjną,
 3. uchwala Statut Stowarzyszenia,
 4. przyjmuje sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia,
 5. podejmuje uchwały w sprawach Statutu, jego zmian i rozwiązania Stowarzyszenia.
 6. podejmuje uchwały w sprawach wniesionych pod obrady,
 7. uchwala regularna działania Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 8. uchwala wysokość składek członkowskich,
 9. rozpatruje odwołania w sprawach członkowskich,
 10. powołuje i uchwala zasady działania komisji problemowych.


§ 16


1. Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia przynajmniej raz do roku. Ponadto Zarząd Stowarzyszenia może zwoływać

w razie potrzeby nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. 2. Zwołując Walne Zebranie Członków Zarząd wyznacza jednocześnie pierwszy i drugi termin zebrania.

§ 17Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają przy obecności:
 1. w pierwszym terminie - liczby członków określonej w § 14 ust.3,
 2. w drugim terminie - bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania, zastrzeżeniem § 29 i § 30


§ 18


Zarząd Stowarzyszenia składa się z pięciu członków (przewodniczący, dwóch zastępców przewodniczącego, sekretarz i skarbnik), pochodzących z wyboru przez Walne Zebranie. Wybory do Zarządu Stowarzyszenia odbywają się po upływie kadencji, w terminie 1 miesiąca. Przewodniczącego Stowarzyszenia wybiera Walne Zebranie w głosowaniu tajnym. Do wyboru niezbędne jest otrzymanie więcej niż połowy ważnych głosów.

§19


Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:
 1. realizowanie działalności Stowarzyszenia,
 2. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
 3. opracowanie preliminarzy budżetowych, planu działalności, sprawozdań i wniosków,
 4. gospodarowanie funduszami i majątkiem Stowarzyszenia,
 5. reprezentowanie Stowarzyszenia wobec wszelkich władz i urzędów,
 6. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
 7. wybór zastępcy przewodniczącego, sekretarza i skarbnika Zarządu,
 8. podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich.


§ 20


Do realizacji zadań wyszczególnionych w § 19 Zarząd Stowarzyszenia może w miarę potrzeby powoływać na określony czas zespoły robocze.

§ 21


Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, lecz nie rzadziej niż raz w kwartale. Posiedzenia Zarządu zwołuje przewodniczący z podaniem porządku dziennego. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej trzech członków. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos przewodniczącego.

§ 22


Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków wybranych przez Walne Zebranie Członków. Wybory Komisji Rewizyjnej odbywają się po upływie kadencji, w terminie jednego miesiąca. Komisja Rewizyjna wyłania spośród siebie przewodniczącego, który ma prawo uczestniczenia z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia.

§ 23


Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
 1. kontrola działalności Stowarzyszenia,
 2. kontrola gospodarki finansowej i majątkowej Stowarzyszenia,
 3. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków i stawianie wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Stowarzyszenia,
 4. występowanie do Zarządu Stowarzyszenia z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków lub posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia. W przypadku odmowy zwołuje te gremia – zgodnie z wymogiem określonym w § 16. pkt.2.


ROZDZIAŁ V Fundusze i majątek Stowarzyszenia.


§ 24


Fundusze Stowarzyszenia składają się z:
 1. wpływów ze składek członkowskich,
 2. darowizn i zapisów,
 3. wpływów z działalności statutowej Stowarzyszenia..


§ 25


Stowarzyszenie jako osoba prawna, może posiadać ruchomy i nieruchomy majątek.

§ 26


1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.

2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w obowiązujących przepisach. Dochód z działalności gospodarczej przeznaczony jest do realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członkami Stowarzyszenia. 3. Dla realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem Stowarzyszenia,

w szczególności związanych z zarządzaniem i kierowaniem działalnością Stowarzyszenia, bieżącą realizacją zadań Stowarzyszenia obejmujących:
 • prowadzenie praktyk zawodowych dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych
 • opracowywanie opinii o operatach szacunkowych w ramach działalności Komisji Arbitrażowej
 • prowadzenie wykładów, seminariów i innych podobnych działań


Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników na warunkach umowy o pracę lub umów cywilno – prawnych /umowa zlecenia, umowa o dzieło/, także spośród osób będących członkami Stowarzyszenia.

§ 27


Przy zawieraniu umów, udzielaniu pełnomocnictw, zleceniach i składaniu oświadczeń woli we wszystkich sprawach majątkowych Stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie i złożenie podpisów przez dwóch członków Zarządu Stowarzyszenia, przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego i skarbnika.

§ 28


Zarząd Stowarzyszenia w miarę potrzeby i w ramach posiadanych środków może zatrudnić płatny fachowy personel pomocniczy.

ROZDZIAŁ VI Zmiany Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia.


§29
Uchwały w sprawie Statutu podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.

§30


Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić na mocy uchwały Zwyczajnego względnie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków przy większości głosów, zgodnie z § 16 i § 17 niniejszego Statutu. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

§31


Sprawy zmiany Statutu i rozwiązania Stowarzyszenia musza być umieszczone w proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania Członków.

§32


1.Statut uchwalony został przez Założycieli Stowarzyszenia na zebraniu w dniu 20 listopada 1992 r.

2. Zmiany w Statucie zostały uchwalone w dniu 10 lutego 2001r., 20 października 2012r. i 14 czerwca 2018r.
Lubuskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych
Lubuskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w Gorzowie Wlkp., wpisano do KRS 16.07.2002r, pozycja rejestru 1.

Stowarzyszenie nasze, będące jednym z członków założycieli Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, aktywnie działając na rzecz rozwoju naszego zawodu w latach 1994, 1997 i 2000, przeprowadziło w Gorzowie Wlkp. egzaminy kwalifikacyjne; od 1998r poprzez swoich członków prowadzi indywidualne praktyki zawodowe dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych.

czytaj więcej »